W Starostwie Powiatowym w Nisku działa Pełnomocnik ds. kontroli (PK). Funkcję tą sprawuje Pani Katarzyna Bednarz. Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. kontroli obejmuje koordynowanie kontroli zarządczej, przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w tym w Starostwie Powiatowym w Nisku. Odpowiada za promocję i koordynację procesu zarządzania ryzykiem. Ponadto przygotowuje i przeprowadza samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Nisku oraz sprawuje kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi. Do zadań Pełnomocnika należy również przygotowanie i koordynacja procesu zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

W roku 2021 Pełnomocnik ds. kontroli przeprowadził 14 kontroli problemowych, 5 kontroli sprawdzających i 1 kontrolę doraźną w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz w jednostkach realizujących zadania Powiatu. Zorganizowano spotkania w 16 rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Niżańskiego. Przeprowadzone kontrole miały na celu pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i niejasności, mających wpływ na sprawne kierowanie jednostką.

Podobnie jak w latach ubiegłych, wszystkie zaplanowane na 2021 rok zadania, we wszystkich obszarach działalności Pełnomocnika do spraw kontroli zostały w 100% zrealizowane.

W Starostwie Powiatowym w Nisku działa również Inspektor Ochrony Danych (IOD), którego zadania realizuje Pan Andrzej Kołodziej. Zakres obowiązków IOD-a obejmuje m. in. nadzór nad ochroną danych osobowych przetwarzanych we wszystkich systemach przetwarzających dane osobowe w działalności Starostwa Powiatowego w Nisku, opracowanie i aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przygotowywanie i wysyłanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego aktów prawnych i informacji wymagających ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w formie XML z Wydziałów Starostwa. IOD współdziała z Wydziałem Edukacji Spraw Społecznych i Promocji w zakresie opracowywania multimedialnych materiałów promocyjnych i obsługi medialnej imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Starostwo. Ważny zadaniem jest zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej oraz e-mailowej i realizacja zadań wynikających z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Dzięki zaangażowaniu IOD-a, w 2021 r. wprowadzono oprogramowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w postaci programu EAuditor oraz RODOprotektor w celu monitorowania i inwentaryzacji zasobów programowych i sprzętowych. Opracowano również nową dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zawierającą Polityki, procedury, instrukcje i wykazy stanowiące integralną część dokumentacji. Nadano 82 pracownikom Starostwa nowe upoważnienia do przetwarzania danych. Zaktualizowano zakres 91 zbiorów danych osobowych. Nowi pracownicy i stażyści (20 osób) zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie Powiatowym w Nisku. Dodatkowe zadania realizowane były w ramach obsługi informatycznej i technicznej Starostwa.