grafika

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku (PCPR), którym kieruje Dyrektor Marta Ciosmak.

 1. W ramach środków finansowych na realizację zadań, które wspierają osoby niepełnosprawne przyznawanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu, w 2021 roku realizowane były następujące zadania:

  1) dofinansowanie z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

  Na realizację powyższego zadania wypłacono kwotę 259 671 zł, dzięki czemu dofinansowano:

  • zakup 11 łóżek rehabilitacyjnych,
  • zakup 2 najazdów szynowych na schody,
  • zakup i montaż podnośnika sufitowego,
  • dla 34 osób dofinansowano zakup sprzętu usprawniającego komunikację,
  • 20 osób z niepełnosprawnościami uzyskało dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania.

  2) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym: w tym zakresie rozpatrzono 212 wniosków na łączną kwotę 225 879 zł. dofinansowanie zaopatrzenia

  3) w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych: dofinansowanie otrzymało 13 wnioskodawców w łącznej kwocie 12 941 zł.

  4) dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych: z dofinansowania skorzystały 3 organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Podpisane umowy o dofinansowanie opiewały na kwotę 16 539 zł.

  Dofinansowanie w zakresie przyznawane jest osobom prawnym bądź jednostkom organizacyjnym, które posiadają osobowość prawną. Organizacje te muszą prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres przynajmniej 2 lat.

  5) dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: skorzystało 78 osób z niepełnosprawnościami, w tym 29 osób wymagało wsparcia opiekuna. Na realizację tego zadania zostały wypłacone środki w wysokości 148 733 zł.

 2. „Aktywny Samorząd”

  PCPR w Nisku w ubiegłym roku realizowało pilotażowy Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Głównym celem Programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji przez osoby niepełnosprawne.

  W 2021 r. Powiat Niżański na realizację programu otrzymał kwotę 382 747 zł. Dotychczas zrealizowano umowy na kwotę 195 632,35 zł.

  Pozostałe środki pozwolą dofinansować zakup protezy uda oraz uczestnictwo osoby niewidomej w specjalistycznym szkoleniu z zakresu obsługi posiadanego sprzętu elektronicznego

 3. System Obsługi Wsparcia

  System umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną przez ogólnopolski system SOW. W 2021 roku za pomocą tego narzędzia realizowane były wnioski w ramach pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” oraz wnioski w ramach zadania: dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym oraz dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

 4. Program wyrównywania różnic między regionami III

  Powiat Niżański/PCPR w Nisku realizowało także Program wyrównywania różnic między regionami III, gdzie dofinansowanie zostało przyznane na poniższe zadania:

  • Gmina i Miasto Nisko – dostawa i montaż windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku i Dziennego Domu Pomocy w Nisku – 119 830 zł,
  • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem – budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem – 40 308,45 zł,
  • Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem – budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu – 24 407,48 zł,
  • Gmina Jeżowe – winda osobowa elektryczna przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowem – 150 000 zł,
  • Gmina Jeżowe – zakup autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe – 270 000 zł,
  • Gmina i Miasto Nisko – zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – 105 000 zł,
  • WTZ w Rudniku nad Sanem prowadzone przez Caritas Diecezji Sandomierskiej – remont klatki schodowej wraz z montażem systemu oddymiania w WTZ w Rudniku nad Sanem – 83 043,60 zł.

  Uzyskane środki na wyżej wskazane przedsięwzięcia wynoszą 792 589,53 zł.

 5. Piecza Zastępcza

  PCPR w Nisku zapewnia dzieciom miejsce w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych czy rodzinnych domach dziecka.

  Obecnie w Powiecie Niżańskim funkcjonuje 22 rodziny zastępcze, które pod swoją opieką mają 40 dzieci. Są to rodziny:

  • 11 rodzin zastępczych spokrewnionych (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
  • 9 rodzin zastępczych niezawodowych (osoby z dalszej rodziny lub osoby obce, niespokrewnione z dzieckiem),
  • 2 rodziny zastępcze zawodowe.

  W roku ubiegłym na terenie Powiatu Niżańskiego zawiązało się 8 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 14 dzieci.

  W ramach pieczy zastępczej, rodziny zastępcze w roku ubiegłym otrzymały wsparcie finansowe na:

  • utrzymanie dzieci, które łącznie wyniosło 548 144,09 zł,
  • dodatek wychowawczy w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” na łączną kwotę 202 505,48 zł.

  W roku ubiegłym do adopcji zgłoszono 6 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

 6. Piecza instytucjonalna

  Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Powiat Niżański zlecił Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie. Siostry Pallotynki w Rudniku nad Sanem prowadzą Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”. Na koniec roku w placówce przebywało 15 wychowanków. Powiat Niżański na utrzymanie placówki w ubiegłym roku przeznaczył środki w wysokości 740 103,90 zł. Dla dzieci przebywających w Domu Dziecka wypłacony został także dodatek wychowawczy w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” na łączną kwotę 77 080,10 zł.

 7. Usamodzielnienia

  PCPR w Nisku realizuje zadania związane z usamodzielnianiem się osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze, domy dziecka, itp. Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą uzyskali wsparcie finansowe m.in. na zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego. W ubiegłym roku pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych otrzymali następującą pomoc:

  • na usamodzielnienie – 4 osoby, na kwotę 25 381 zł,
  • na zagospodarowanie – 2 osoby, na kwotę 5 890 zł.

  Natomiast 21 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w roku 2021 kontynuowało naukę, dlatego też otrzymywali comiesięczne świadczenie pieniężne. Na wsparcie w tej formie Powiat Niżański w roku ubiegłym przeznaczył środki w wysokości 109 047,28 zł.

 8. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem prowadzony jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Zadanie to zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert. Na realizację tego zadania Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 240 tys. zł. W ubiegłym roku z usług Ośrodka skorzystało 258 osób. OIK realizował także program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Ocalić to, co nie zginęło”. Celem realizowanego Programu było powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 5 400 zł.

 9. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego

  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego skierowana jest do mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Mieści się ona w Rudniku nad Sanem, przy ul. Piłsudskiego 9 (w budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego). W Wypożyczalni można starać się o bezpłatne wypożyczenie między innymi: łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, materacy przeciwodleżynowych, podnośników, krzesełek prysznicowych, balkoników, wózków inwalidzkich i innych niezbędnych sprzętów. W 2021 roku z usług Wypożyczalni skorzystało lub korzysta nadal 187 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych.

 10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

  W 2021 roku wydał:

  • 1 296 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  • 200 orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności,
  • 145 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
  • 252 kart parkingowych.

- Miniony rok był rokiem wytężonej pracy na rzecz osób wymagających wsparcia. PCPR w Nisku uczestniczyło w realizacji programów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu większe grono osób wymagających wsparcia z uwagi na stan zdrowia czy funkcjonowania mogło uzyskać pomoc. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy w sposób ciągły prowadzili obsługę petentów, pomimo utrudnień spowodowanych nadal przez COVID-19. Dlatego też wszystkim Pracownikom dziękuję za odpowiedzialne realizowanie swoich zadań, w tym niełatwym czasie oraz zrozumienie konieczności wsparcia osób tego wymagających. Dziękuję również wszystkim Instytucjom i Placówkom, z którymi w roku ubiegłym współpracowaliśmy, a szczególnie tym z terenu Powiatu Niżańskiego – mówi Marta Ciosmak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.