Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku (ZDP) jest jednostką organizacyjną Powiatu Niżańskiego, do którego zadań należy wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Pracami ZDP w Nisku kieruje Dyrektor Zbigniew Lach.

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku na koniec roku 2021 posiadał w swoim utrzymaniu 299,693 km dróg. W ciągu minionego roku Powiat Niżański przekazał Gminie i Miastu Ulanów odcinek drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik o długości 2725 mb. Oddanie do użytku obwodnicy Niska i Stalowej Woli wymusiło na Powiecie Niżańskim przejęcie starodroża drogi krajowej Nr 77 (część ulicy Sandomierskiej o długości 4357mb oraz odcinek od ronda w Nisku do węzła S19 o długości 3840 mb). W ciągach dróg powiatowych znajduje się 19 mostów (m.in. jeden przez rzekę San w miejscowości Ulanów, dwa przez rzekę Tanew w miejscowości Dąbrówka i Dąbrowica oraz jeden przez rzekę Bukowa w miejscowości Szwedy) oraz jedna przeprawa łodzią przewozową przez rzekę San w miejscowości Bieliny do miejscowości Rudnik nad Sanem, która obecnie została zawieszona.

W ramach realizacji zadań statutowych, w roku 2021, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku:

  • przygotowali 25 projektów uchwał Rady Powiatu Niżańskiego i Zarządu Powiatu w sprawie przebiegu dróg gminnych i powiatowych, pozbawieniu drogi kategorii lub zaliczeniu drogi do danej kategorii, gospodarowania mieniem Powiatu,
  • przeprowadzili 16 postępowań, w tym 3 w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 13 poniżej progu stosowania ustawy w trybie zapytania ofertowego,
  • wykonali 22 dokumentacje projektowe na przebudowę i remont dróg powiatowych,
  • pełnili nadzór inwestorski nad 4 zadaniami realizowanymi przez Powiat Niżański na drogach powiatowych,
  • wydali łącznie 134 decyzje administracyjne na dysponowanie gruntem, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, z naliczeniem opłat za umieszczenie urządzenia,
  • sporządzili 53 protokoły odbioru pasa drogowego,
  • wykonywali prace utrzymaniowe na drogach powiatowych, polegające na remontach cząstkowych dróg masą mineralną – asfaltową na gorąco, remontach cząstkowych dróg masą mineralną – asfaltową na zimno, czyszczeniu pasa drogowego z odrostów i samosiewów, odmuleniu i oczyszczeniu rowów przydrożnych, remoncie cząstkowym nawierzchni chodników, utwardzeniu poboczy destruktem i kruszywem łamanym na łukach dróg i w miejscach niebezpiecznych, zbieraniu zawyżonych poboczy, uzupełnieniu i wymianie oznakowania pionowego na drogach, odnowieniu oznakowania poziomego na drogach, czyszczeniu chodników, usuwaniu drzew z pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, czyszczeniu i konserwacji obiektów mostowych i przepustów pod drogami,
  • utrzymywali drogi powiatowe zgodnie z „Planem Zimowego Utrzymania Dróg” na sezon zimowy 2020/2021.
  • sporządzano sprawozdania, opracowywano i przekazywano raporty o prowadzonych robotach na drogach, odpowiadano na liczne zapytania, prośby, wnioski i interpelacje.

- W minionym roku, pomimo utrzymującej się pandemii, Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku z powodzeniem realizował swoje zadania. Było to możliwe, dzięki dużemu zaangażowaniu i efektywnej pracy całego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, którego pracownicy rzetelnie wykonywali powierzone im obowiązki. Podsumowując rok 2021, składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom ZDP w Nisku oraz współpracującym z nami pracownikom Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, za ich wkład w realizację zadań dotyczących dróg powiatowych oraz sumiennie wykonywaną pracę – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach.