Powiat Niżański wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone ustawami w zakresie m.in. ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Za ich realizację w Starostwie Powiatowym w Nisku odpowiada Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału Krzysztof Zalewski.

Pracownicy Wydziału, realizując postawione przed nimi zadania, w 2022 roku wykonywali działania obejmujące realizację zapisów obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych.

W ramach zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska: przyjęto 10 zgłoszeń eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia, wykonano pomiary hałasu wokół zakładu znajdującego się w m. Ulanów, wydano 2 decyzje dotyczące wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz dokonano zgłoszenia 3 źródeł spalania paliw w Rejestrze Średnich Źródeł Spalania KOBIZE. Ponadto prowadzono i uaktualniano publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku za pomocą serwisu Ekoportal, oraz umieszczano dane w prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko. Prowadzono i uaktualniano w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nisku rejestr instalacji wytwarząjących pola elektromagnetyczne i dokonywano sprawozdawczości z realizacji przez Powiat, Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej, a także gospodarowania środkami Powiatu pochodzącymi z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego: wydano 2 informacje dotyczące złóż surowców na terenie Powiatu Niżańskiego, przyjęto 39 informacji o stanie zasobów złoża, wydano 8 decyzji dotyczących koncesji geologicznych oraz projektów robót geologicznych oraz innych dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych. Ponadto przyjęto 7 projektów robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi, opiniowano 4 plany zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów osuwiskowych, wydano postanowienie uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz uzgodniono 23 projekty decyzji o warunkach zabudowy pod kątem występowania złóż kopalin oraz terenów narażonych na osuwanie się mas ziemnych i 2 opinie dotyczące budowy odcinka gazociągu oraz wymiany odcinków gazociągu DN 700 w wyżej wymienionym zakresie.

W zakresie ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej: wypłacono ponad 155 tys. zł. ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej oraz     dokonano zmiany gruntów rolnych na leśne na pow. 3,66 ha, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa zdrowotności lasów.

W zakresie prawa wodnego: prowadzono kontrolę prawidłowości uchwał podjętych przez gminne spółki wodne działające na terenie powiatu.

W zakresie gospodarki leśnej: opracowano uproszczone plany urządzania lasu dla 4  miejscowości na łączną powierzchnię 825 ha, wydano 662 świadectwa legalności pozyskania drewna dla właścicieli gruntów leśnych na pozyskanie 13 028 m3 drewna oraz wystawiono 625 zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu. Ponadto wydano 10 decyzji ustalających zadania w zakresie gospodarki leśnej w lasach, dla których nie ma aktualnych uproszczonych planów urządzania lasu, wydano 2 decyzje o zmianie lasu na użytek rolny i przeprowadzono kontrole zadań powierzonych Nadleśnictwom w Janowie Lubelskim, Kolbuszowej i Rudniku, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W zakresie postępowania z odpadami: wydano 3 decyzje związane z zezwoleniami na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

W zakresie ochrony przyrody: zarejestrowano 3 sztuki zwierząt egzotycznych, wydano 51 decyzji na usunięcie drzew znajdujących się na gruntach gminnych oraz przeprowadzono 15 kontroli nasadzeń drzew przez gminy i wydano 15 decyzji umarzających opłatę za usunięcie drzew.

W zakresie rybactwa śródlądowego: wydano 99 kart wędkarskich oraz 4 legitymacje strażnika społecznej straży rybackiej.

W zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m: zarejestrowano 2 szt. obiektów pływających w programie teleinformatycznym REJA24.

W zakresie prawa łowieckiego: podpisano umowy na dzierżawę obwodów łowieckich polnych z trzema kołami łowieckimi oraz naliczono czynsz dla tych kół za dzierżawę obwodów łowieckich od Starosty Niżańskiego i rozdysponowano na poszczególne gminy i nadleśnictwa wpłacony czynsz.

Realizowano również zadania w zakresie recyklingu pojazdów, ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w zakresie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa przeprowadzili także 8 kontroli prawidłowej realizacji zapisów zawartych w decyzjach wydanych przez Starostę Niżańskiego, udzielili 14 informacji publicznych z zakresu prowadzonych spraw przez Wydział, przeanalizowali 2 petycje dotyczące ponadnormatywnego hałasu przy drogach krajowych, 1 petycję w sprawie ponadnormatywnego hałasu przy linii kolejowej oraz 1 petycję dotyczącą wycinki drzew przy torach kolejowych. Ponadto uczestniczyli w 128 naradach koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – uzgadniając 237 projektów.

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom Wydziału za zaangażowanie, życzliwość i sumienność w realizowaniu zadań, w tak ważnych obszarach, jak ochrona środowiska, geologia i górnictwo, łowiectwo, leśnictwo, ochrona przyrody, gospodarka odpadami oraz rybactwo śródlądowe. Jak zawsze dokładali wszelkich starań, aby sprawy były załatwiane terminowo i sumiennie – mówi Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Krzysztof Zalewski.