Powiat Niżański wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie, m.in. geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami.

W Starostwie Powiatowym w Nisku, za ich realizację odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, kierowany przez Geodetę Powiatowego ­– Naczelnika Wydziału Andrzeja Nowaka.

W efekcie realizacji spoczywających na Wydziale zadań, w 2022 roku, przy 18-osobowym składzie stałych pracowników oraz pomocy 2 - 3 osób odbywających staż lub prace interwencyjne, Wydział wykonywał zadania na bieżąco, wg kolejności wpływających wniosków, zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z planem finansowym uchwały budżetowej.

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadzi zadania z zakresu obsługi mieszkańców powiatu niżańskiego i osób posiadających grunty na terenie powiatu. Sprawy są rozpatrywane poprzez wydanie stosownych decyzji, udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, złożenie wniosku do sądu, jak również dokonywanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy i osoby. A także udostępnienie lub przyjęcie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydanie wypisów i wyrysów z prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wydanie odpisów protokołów z przeprowadzonych koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W 2022 roku między innymi w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadzono 20 425 spraw, w tym 228 spraw wymagających wydania decyzji. Pozostałe sprawy były rozpatrzone poprzez: udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, wypisu, wyrysu, mapy, wydanie odpisu protokołu narady koordynacyjnej, złożenie wniosku do sądu i dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy.

Wypracowany dochód z tytułu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyniósł 813 705,72 zł.

Uzyskano również dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarządy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaży, odsetek, najmu i dzierżawy – nieruchomości Skarbu Państwa, w kwocie 469 448,99 zł.

Przeprowadzono cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Koszt prac wyniósł 109 420,50 zł. Na te prace uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie wysokości 100 000 zł.

Rok 2022 był pierwszym rokiem w pełni działania Geoportalu powiatu niżańskiego, który został zrealizowany w ramach projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”. Z serwera publicznego pobrano 2 469 121 obrazów, a liczba korzystających osób z udostępnianych danych wyniosła 21 442 osoby. W trybie serwera niepublicznego (chronionym) liczba pobranych obrazów wyniosła 1 307 572 a liczba osób korzystających 12 794. Dane te pokazują, że zainteresowanie tego rodzaju usługami są ogromne i bardzo ułatwia życie mieszkańcom powiatu i nie tylko.

Zlecono dokonanie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski 10 akt postępowań odszkodowawczych w sprawie nieruchomości objętych układem pomiędzy Rządem PRL, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zawartym w dniu 19 lipca 1960 r. Wartość zadania 5 522,70 zł. 

Ponadto, zlecono wykonanie 10 opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby ustalenia stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości. Wartość zadania wynosi 25 000 zł. Na to zadanie uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie wysokości zadania.

Zaznaczyć należy, że zakres spraw rozpoznawanych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami wymaga szczegółowej wiedzy z różnych gałęzi prawa. Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie Niżańskim stawia przed nami wciąż nowe zadania, nietypowe na tych stanowiskach pracy. Ponadto budowa drogi ekspresowej S19 i obwodnicy Niska i Stalowej Woli skutkuje zwiększeniem ilości spraw dotyczących prawa trwałego zarządu o 25% w stosunku do roku zeszłego.

Charakter spraw, z jakimi zwracają się petenci, polegających między innymi na ingerencję w prawo własności mieszkańców Powiatu, wymaga bardzo często dużego nakładu pracy i biegłego poruszania w zmieniających się przepisach prawa. Jednakże dzięki zaangażowaniu pracowników są one sprawnie i w wielu przypadkach pozytywnie załatwiane dla stron.

- Za nami rok 2022, w związku z czym, pozwalam sobie skierować do pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami serdeczne podziękowania. Chciałbym bowiem Wam wszystkim i każdemu z osobna podziękować za zaangażowanie i pracę, które pozwoliły na szybką i sprawną realizację zadań. Pragnę zaznaczyć, że dzięki Państwa poświęceniu, życzliwości i przyjaznej atmosferze w kontaktach międzyludzkich Wydział wywiązał się wzorowo z nałożonych obowiązków.Za każdy wysiłek i każdą inicjatywę serdecznie Wam dziękuję – mówi Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy Andrzej Nowak.