1. Piecza Zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zapewnia dzieciom miejsce w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych czy rodzinnych domach dziecka.

Obecnie w Powiecie Niżańskim jest 21 rodzin zastępczych, które pod swoją opieką mają 32 dzieci.

Na terenie naszego Powiatu funkcjonuje:

 • 10 rodzin zastępczych spokrewnionych (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
 • 9 rodzin zastępczych niezawodowych (osoby z dalszej rodziny lub osoby obce, niespokrewnione z dzieckiem),
 • 2 rodziny zastępcze zawodowe, w tym jedna zawodowa specjalistyczna.

W roku ubiegłym na terenie powiatu niżańskiego zawiązała się 1 nowa rodzina zastępcza, w której opiekę znalazło 1 dziecko.

W ramach pieczy zastępczej, rodziny zastępcze w roku ubiegłym otrzymały wsparcie finansowe na:

 • utrzymanie dzieci, które łącznie wyniosło 605 759,17 zł,
 • dodatek wychowawczy w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” na łączną kwotę 90 945,90 zł.

W roku 2022 do adopcji zgłoszono 2 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

 1. Piecza instytucjonalna

Prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Powiat Niżański zlecił Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie. Siostry Pallotynki w Rudniku nad Sanem prowadzą Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”. Na koniec roku 2022 w placówce przebywało 16 wychowanków. Powiat Niżański na utrzymanie placówki w ubiegłym roku przeznaczył środki w wysokości 1 031 824,46 zł. Dla dzieci przebywających w Domu Dziecka wypłacony został także dodatek wychowawczy w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” na łączną kwotę 32 500 zł.

 1. Usamodzielnienia

PCPR w Nisku realizuje zadania związane z usamodzielnianiem się osób pełnoletnich, opuszczających rodziny zastępcze, domy dziecka, itp. Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą uzyskali wsparcie finansowe m.in. na zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego. W ubiegłym roku pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych otrzymali następującą pomoc:

 • na usamodzielnienie – 9 osób, na kwotę 61 762 zł,
 • na zagospodarowanie – 6 osób, na kwotę 16 453 zł.

14 pełnoletnich wychowanków w roku 2022 kontynuowało naukę, dlatego też otrzymywali comiesięczne świadczenie pieniężne. Na wsparcie w tej formie Powiat Niżański w roku ubiegłym przeznaczył środki w wysokości 73 610,59 zł.

 1. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Zadanie to zostało zlecone w drodze otwartego konkursu ofert. Na realizację tego zadania Powiat przeznaczył środki w wysokości 280 tys. zł. W ubiegłym roku z usług Ośrodka skorzystało 219 osób.

OIK realizował także program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Celem realizowanego Programu było powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 5 400 zł.

 1. Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje szereg zadań, które wspierają osoby niepełnosprawne.

 1) W ramach środków finansowych przyznawanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według Algorytmu, w 2022 roku realizowane były następujące kategorie dofinansowań:

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: zrealizowano 271 wniosków łącznie na kwotę 334 871,12 zł,
 • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów: dofinansowanie otrzymało 149 osób (109 osób niepełnosprawnych oraz 40 opiekunów) na kwotę 231 985,07 zł,
 • organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. W roku 2022 podpisano 4 umowy. Łączna kwota dofinansowań wyniosła 28 312,57 zł,
 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zrealizowano umowy na kwotę 371 977,99 zł. Pomocy udało się udzielić 78 osobom niepełnosprawnym,
 • dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Rudniku nad Sanem, prowadzonego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Przyznane wg Algorytmu środki PFRON wyniosły 1 424 280 zł. W kosztach utrzymania placówki w Rudniku nad Sanem, jak i uczestnictwa 14 osób zamieszkujących teren powiatu niżańskiego, a odbywających rehabilitację w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, współuczestniczył również Powiat Niżański, który na to zadanie przeznaczył kwotę 213 478 zł.

 2) W roku 2022 na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane były programy PFRON:

 • Program „Zajęcia klubowe w WTZ”, który ma na celu aktywne wspomaganie uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. W roku 2022 r. w zajęciach uczestniczyło 8 osób. Koszty realizacji zajęć klubowych wyniosły 44 640 zł.
 • Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Powiat Niżański na zadania w ramach powyższego programu otrzymał kwotę 234 875 zł. Dotychczasowa realizacja umów opiewa na kwotę 151 932,10 zł. Otrzymane środki pozwoliły na pomoc osobom z niepełnosprawnościami w:
  • uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
  • utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki nad osobom zależną,
  • pomoc w otrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego,
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, czy pomoc w zakupie protezy uda, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

          Pozostałe umowy na kwotę 82 252 zł są w trakcie realizacji.

 • Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”: Dostępne Mieszkanie oraz Mieszkanie dla Absolwenta, który ma na celu ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Kwota otrzymanych środków to 132 700 zł.
 • Program Wyrównywania różnic między regionami III, gdzie dofinansowanie zostało przyznane na poniższe zadania:
  • Dostawa i montaż windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby Urzędu Gminu i Miasta w Nisku – 150 000 zł,
  • Remont kotłowni oraz remont schodów, chodnika i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami z częściowym zadaszeniem w WTZ w Rudniku nad Sanem – 134 400 zł.

 3) Powiat Niżański umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez ogólnopolski system SOW (System Obsługi Wsparcia), dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą złożyć wniosek o dofinansowanie bez konieczności wizyty w urzędzie. Obecnie w tym systemie realizowane są wnioski dotyczące Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz wnioski dotyczące realizacji zadań z zakresu dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym, dofinansowania do pobytu osoby niepełnosprawnej (wraz z opiekunem) na turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowania barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych), dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 1. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspomagającego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego skierowana jest do mieszkańców Powiatu Niżańskiego. Mieści się ona w Rudniku nad Sanem, przy ul. Piłsudskiego 9 (w budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego). W 2022 roku z usług Wypożyczalni i sprzętu skorzystało lub korzysta nadal 278 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych.

 1. Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku realizuje zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności.

W 2022 roku wydał:

 • 1 431 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • 207 orzeczeń o zaliczeniu do niepełnosprawności,
 • 214 legitymacji osobom niepełnosprawnym,
 • 298 kart parkingowych.

- W 2022 roku otrzymaliśmy większe środki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu mogliśmy wesprzeć większą liczbę osób wymagających pomocy z uwagi na stan zdrowia czy trudności w funkcjonowaniu. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy realizują programy PFRON, takie jak Aktywny Samorząd – moduł I i II, Wyrównywanie różnic między regionami III i prowadzą obsługę wniosków drogą elektroniczną poprzez ogólnopolski system SOW, czyli System Obsługi Wsparcia. Pracownicy PCPR realizowali także zadania związane z pieczą zastępczą, orzecznictwem, czy wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego. Dlatego też wszystkim Pracownikom dziękuję za odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków, które są wsparciem dla osób tego wymagających. Dziękuję również wszystkim Instytucjom i Placówkom, z którymi w roku ubiegłym współpracowaliśmy, a szczególnie tym z terenu Powiatu Niżańskiego – mówi Marta Ciosmak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.