Dnia 2 lutego 2023 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Harasiukach odbyło posiedzenie Niżańskiego Konwentu Samorządowego.

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu – Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber; przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Olszówka – Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych, Biuro Relacji Społecznych; Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, a także Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, w tym Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka – gospodarz spotkania.

grafika

Uczniowski Klub Sportowy Aktywne Jeżowe, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 8 000 zł, mógł zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Sport od małego, to zdrowie na całego.”. UKS włączył w zadanie swój wkład własny w postaci 2 000 zł – wkład własny finansowy.

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku w dniu 6 lutego br. ogłoszono nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski będą przyjmowane w dniach od 20 do 22 lutego 2023 r.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można uzyskać:

W związku z ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego naborem wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odnowy Zabytku, trwającym do 17 marca 2023 r., Powiat Niżański, mając możliwość aplikacji o środki na powyższe działania, chce rozeznać i oszacować potrzeby podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlany przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Niżańskiego.

Podmiot zainteresowany otrzymaniem dotacji powinien posiadać:

  • tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego do zabytku;
  • oszacowane koszty deklarowanych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku;
  • zgodę konserwatora na zakres prac ujętych kosztów zgłoszonego przedsięwzięcia.

Grafika

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie z FP podejmowania działalności gospodarczej i wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach ALGORYTMU na 2023 rok.