WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2016 NA ROK 2017

 

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku”

  (15.09.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

  • Źródło finansowania:

   Program „Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 1 314 727,26 zł

   Wartość dofinansowania – 633 489 zł.

  • Zakres prac:

   W ramach inwestycji zostanie przebudowana istniejąca droga powiatowa przy ul. PCK i ul. Rzeszowskiej w Nisku na długości 647 mb.

   Planowany zakres prac obejmie wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodnika po stronie lewej i prawej jezdni, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatoki postojowej oraz skrzyżowanie. Na całym odcinku drogi zostaną wykonane zjazdy.

  • Planowany okres realizacji:

   Od maja 2017 r. do października 2017 r.

  • Wizualizacja:

    

    

 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w km 5+959 do 12+170 w m. Wólka Tanewska, Dąbrówka i Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w km 7+425 do 8+357 w m. Dąbrówka”

  (15.09.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

  • Źródło finansowania:

   Program „Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 5 301 332,72 zł

   Wartość dofinansowania – 2 650 666 zł.

  • Zakres prac:

   W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga powiatowa Nr 1048R na długości 6211 mb oraz  droga powiatowa Nr 1039R na długości 932 mb. Zostaną wykonane chodniki, pobocza i  przepusty pod zjazdami.

  • Planowany okres realizacji:

   Od maja 2017 r. do września 2017 r.

  • Wizualizacja:

    

    

 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna – Kamionka Dolna w km 2+206 – 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna”

  (30.12.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

  • Źródło finansowania:

   Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 218 000 zł

   Planowana wartość dofinansowania – 174 000 zł.

  • Zakres prac:

   Prace będą polegać na przebudowie istniejącej nawierzchni na długości 664 mb wraz z wykonaniem poboczy.

  • Planowany okres realizacji:

   Rok 2017

  • Wizualizacja:

    

    

 4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik w km 3+115 – 3+717 w miejscowości Rudnik nad Sanem”

  (30.12.2016 r. Powiat Niżański złożył wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

  • Źródło finansowania:

   Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 210 000 zł

   Planowana wartość dofinansowania – 168 000 zł.

  • Zakres prac:

   Prace będą polegać na przebudowie istniejącej nawierzchni na długości 602 mb wraz z wykonaniem poboczy.

  • Planowany okres realizacji:

   Rok 2017

  • Wizualizacja:

    

    

 

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE

NA ROK 2017

 

 1. „Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+820 – 2+240”

  (02.01.2017 r. Powiat Niżański złożył wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie).

  • Źródło finansowania:

   Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

  • Wartość zadania:

   Wartość zadania – 1 597 000 zł

   Planowana wartość dofinansowania – 1 277 000 zł.

  • Zakres prac:

   Inwestycja będzie polegać na zabezpieczeniu osuwiska a co za tym idzie wykonane zostanie m. in. gwoździowanie skarpy na długości 60 m, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonanie palisady i oczepu żelbetowego. Ponadto przebudowie ulegnie droga w km 1+820 – 2+240 wraz z systemem odwodnienia liniowego.

  • Planowany okres realizacji:

   Rok 2017 r.

  • Wizualizacja:

    

    

 2. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary- Banachy”

  (10 lutego 2017 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa).

  • Źródło finansowania:

   Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – dofinansowanie z rezerwy w 2017 r. zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 (inwestycje „mostowe”).

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 995 000 zł

   Wartość dofinansowania – 497 500 zł.

  • Zakres prac:

   Przebudowa mostu klasy I i dojazdu do mostu przez rzekę Kurzynka w ciągu drogi powiatowej nr. 1048R Zdziary- Banachy w miejscowości Kurzyna Średnia. Zaprojektowano przebudowę ustroju mostu polegającą na całkowitej wymianie jego wyposażenia ( chodnik, jezdnia, barieroporęcze) i konstrukcji nośnej.

  • Planowany okres realizacji:

   Od czerwca 2017 r. do października 2017 r.

  • Wizualizacja:

    

    

 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R ul. Grunwaldzka w Rudniku nad Sanem”

  (21 lutego 2017 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie).

  • Źródło finansowania:

   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa -V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych.

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 2 261 836,86 zł

   Wartość dofinansowania – 1 920 861,31 zł.

  • Zakres prac:

   W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia drogi powiatowej Nr 1080R na długości 0,68 km. Zostaną wykonane również chodniki, zjazdy na posesję, kanalizacja deszczowa oraz oznakowanie poziome i pionowe.

  • Planowany okres realizacji:

   II – III kwartał 2018 roku.

  • Wizualizacja:

    

    

 4. „Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem”

  (15 marca 2017 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki).

  • Źródło finansowania:

   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B „Programu wyrównania różnic między regionami III”.

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 300 010,89 zł

   Wartość dofinansowania – 150 000 zł.

  • Zakres prac:

   Budowa windy osobowej wewnętrznej i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w Ulanowie przeznaczonego na potrzeby edukacyjne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Dostosowanie obiektu w Ulanowie na potrzeby kształcenia, wychowania, rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez zniesienie barier architektonicznych.

  • Planowany okres realizacji:

   Od czerwca 2017 r. do października 2017 r.

  • Wizualizacja:

    

    

 5. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy RCEZ w Nisku”

  (30 marca 2017 r. Powiat Niżański złożył wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki).

  • Źródło finansowania:

   Ministerstwo Sportu i Turystki – dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”.

  • Wartość zadania:

   Wartość ogółem – 1 068 061,77 zł

   Wartość dofinansowania – 506 982,54 zł.

  • Zakres prac:

   W miejsce boiska trawiastego i bieżni żużlowej planowane jest boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem sportowym, ogrodzeniem i oświetleniem oraz bieżnię do biegów na 60 m, o długości całkowitej 80 m. Kompleks ma zawierać m.in.: boisko do piłki ręcznej i nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, kort tenisowy oraz dwie trybuny dwurzędowe.

  • Planowany okres realizacji:

   Od lipca 2017 r. do września 2017 r.

  • Wizualizacja: