UCHWAŁA Nr 1096 / 2024

 

Zarządu Powiatu Niżańskiego

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2024 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

  

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 15 ust. 1, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Powiatu Niżańskiego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2024 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego uchwala, co następuje:

 § 1 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej rozstrzyga otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Niżańskiego w 2024 roku w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, przyznając dotację:

 

  • oferta nr 1 – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” w Rudniku nad Sanem – na kwotę 118 833,06 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 06/100), w tym 116 503,00 zł realizacja zdania, 2 330,06 zł koszty związane z obsługą programu.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Robert Bednarz