Powiatowy Urząd Pracy w Nisku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Pracami PUP kieruje Dyrektor Piotr Rutyna. Do podstawowych zadań PUP w Nisku należy rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłata świadczeń należnych z tytułu bezrobocia, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację programów rynku pracy, a także pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników.

W roku 2022 na programy z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP dysponował kwotą Funduszu Pracy w wysokości 15 774 673,04 zł, z której:

  • 45,95% środków przeznaczonych było na realizację projektów współfinansowanych z EFS, w tym na 2 projekty pozakonkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i 1 projekt pozakonkursowy w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W 2022 r. w ramach programów rynku pracy:

  • ze środków Funduszu Pracy najwięcej wydatkowano na staże (29,02 %), dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (23,19 %), prace interwencyjne (15,92 %), refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (14,52 %) oraz roboty publiczne (7,22 %).
  • ponadto finansowane były szkolenia, studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 roku życia oraz wsparcie dla spółdzielni socjalnych - refundacja składek dla zatrudnionych,
  • 710 osób zostało wykreślonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy subsydiowanej, 388 osób podjęło staże, 68 osób skierowano na szkolenia, 31 osób bezrobotnych aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych.

W roku 2022 realizowano również:

  • zadania wspierające pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego, poprzez finansowanie szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z kwoty 624 tys. zł sfinansowano 583 szkolenia (jedna osoba mogła uczestniczyć w więcej niż 1 szkoleniu),
  • zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, na które Rada Powiatu Niżańskiego przyznała kwotę 97,6 tys. zł, dzięki której wyposażono 1 stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, 3 osoby zdobyły doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach, 2 osoby zatrudnione zostały w ramach prac interwencyjnych,
  • kontynuowano zadania w ramach tarczy antykryzysowej - możliwość skorzystania z dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikro i małych przedsiębiorców z określonych przepisami branż poszkodowanych w wyniku COVID-19. Przyznane w grudniu 2021 r. środki FP na rok 2022 to 100 tys. zł, z których w 2022 r. udzielono 3 dotacji na kwotę 15 tys. zł.

W 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku zgłoszonych zostało 1253 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (w tym 965 subsydiowanych). W stosunku do 2021 r. to spadek o 242 miejsca niesubsydiowane i wzrost o 22 miejsca subsydiowane.

Na koniec 2022 roku, na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, liczba osób bezrobotnych ogółem wyniosła 3116. W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 218 osób (tj. o 6,3 %). Liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 129 osób (tj. 8,02 %), natomiast liczba bezrobotnych kobiet spadła o 89 osób, czyli o 5,16 %.

W 2022 roku zarejestrowano 3828 osób bezrobotnych i 76 osób poszukujących pracy, w tym złożono 924 wniosków o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną i 107 wniosków o uzupełnienie dokumentacji elektronicznej. Średnia miesięczna liczba rejestracji w roku wyniosła 319 osób. Największą liczbę rejestracji odnotowano w miesiącach marzec, wrzesień, grudzień, a najmniejszą w maju, czerwcu i lipcu. W analogicznym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 4046 osób, w tym 2154 osób w związku z podjęciem zatrudnienia. Świadczy to o bardzo dużej rotacji (fluktuacji) osób bezrobotnych.

Poniższy wykres przedstawia liczbę osób bezrobotnych na koniec grudnia 2021 r.
i 2022 r. w poszczególnych gminach:

 

- Rok 2022 był kolejnym rokiem, w którym odnotowaliśmy spadek liczby osób bezrobotnych w powiecie niżańskim. W statystykach widać wyraźną poprawę w stosunku do lat ubiegłych. Na koniec grudnia liczba ta wyniosła 3116 osób, natomiast w analogicznym miesiącu w 2021 r. - 3334 osoby, a w 2020 r. – 3835 osób. Rok 2022 to również kolejny rok, w którym pracownikom PUP przyszło realizować zadania w trudnych realiach związanych już nie tylko z pandemią COVID-19, ale także z rozwijającym się kryzysem gospodarczym spowodowanym wojną za naszą wschodnią granicą. Oprócz zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wdrażaliśmy rozwiązania wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mimo, iż urząd dysponował znaczącą kwotą środków na programy rynku pracy, dało się zauważyć ostrożność przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o korzystaniu z tych środków ze względu na konieczność wypełniania zobowiązań długoterminowych dotyczących zatrudnienia pracowników. Świadczy o tym również widoczne zmniejszenie liczby ofert pracy zgłaszanych w 2022 r. do urzędu. W związku z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności i zatrudniania pracowników, w roku 2023 PUP planuje znacząco zwiększyć kwoty wsparcia dla przedsiębiorców – mówi Dyrektor PUP w Nisku Piotr Rutyna.