Grafika

W obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej zaprezentowało zadanie pt.: „Nasze małe Ojczyzny”. Powiat Niżański przeznaczył na ten cel 10.000 zł. Towarzystwo wkroczyło w zadanie ze swoim wkładem własnym, a było to 2.100 zł wkładu finansowego oraz 1.000 zł wkładu niefinansowego.

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas wielu spotkań. W tym też czasie u Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza odbyły się przedświąteczne spotkania, w których uczestniczyli naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz kierownictwo powiatowych służb, inspekcji i straży z powiatu niżańskiego.

Starosta, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku, składał na ręce zebranych najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników: Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży: - Niech ten szczególny czas Narodzenia Pańskiego, wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością serca nas wszystkich, zaś czas spędzony w gronie najbliższych niech będzie wypełniony wzajemną życzliwością i miłością, a Nowy 2023 Rok niech obfituje w Błogosławieństwo Boże w każdym dniu.

Grafika

Dnia 22 grudnia 2022 r. odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu powiatu na 2023 r. Rada Powiatu Niżańskiego 19 głosami „za”, uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz 19 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2022; ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym, będącym własnością Powiatu Niżańskiego, usytuowanym przy ul. 11 Listopada 5 w Ulanowie; zmieniła uchwałę, w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2022, a także wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do zasobu nieruchomości gruntowych działek stanowiących własność Gminy Ulanów.

zdjęcie

Dnia 22 grudnia 2022 r., podczas obrad 51. Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, Rada uchwaliła budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

To kolejny rok, w którym polepszony został i tak już rekordowy wynik pod względem środków przeznaczonych na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz.

Planowane na 2023 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 100.500.000 zł, natomiast wydatki w wysokości 140.500.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 63.225.185,21 zł – tj. 45 % udziału w wydatkach ogółem. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 40.000.000 zł.

Podsumowując projekt budżetu na 2023 rok Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że patrząc na założenia początkowe zawarte w przygotowanym projekcie budżetu, stwierdził, że jest to kolejny, bardzo wysoki budżet dla Powiatu Niżańskiego.

Konkurs kulinarny pt. „Bitwa Regionów” dobiegł końca. Do udziału w VII edycji konkursu zgłosiło się 3.197 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski.  Gospodynie i Gospodarze zaprezentowali swoje dania podczas Pikników z Produktem Polskim. Łącznie odbyło się 227 takich wydarzeń.

Z Powiatu Niżańskiego do konkursu zgłosiło się 13 KGW, w tym jedno Stowarzyszenie. I etap konkursu dla Powiatu Niżańskiego odbył się 25 czerwca br. podczas Pikniku Turystycznego w Ulanowie. Niżańskie Gospodynie przygotowały tradycyjne potrawy charakterystyczne dla swoich okolic. Komisja konkursowa wyłoniła trzech laureatów. Jednakże, tylko pierwsze miejsce zostało zakwalifikowane do następnego etapu. Zwycięzcą okazało się Koło Gospodyń Wiejskich Szwedowianki w Szwedach z potrawą pod nazwą „Szwedzik”.

Podkategorie