Powiat Niżański pozyskał środki z Unii Europejskiej na zadania:

  • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

OŚWIATA

  1. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”.

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.294.472,57 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej wynosi 766.074,77 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego i Partnera projektu-Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”

Okres realizacji projektu to lata 2016-2018 r.

Realizacja projektu polegała na dostosowaniu istniejącej infrastruktury w Ulanowie do potrzeb edukacyjnych Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 

  1. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej   w Ulanowie”.

Zadanie było dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.268.610,20 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej wynosi 906.019,41 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Okres realizacji projektu to lata 2016-2018 r.

Celem projektu była głęboka termomodernizacja budynku w Ulanowie.

 

  1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Dokonano głębokiej termomodernizacji budynków w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i w Zespole Szkół w Jeżowem

W RCEZ w Nisku m.in. poprzez: docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, instalacji CO, oświetlenia, obróbek blacharskich, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

W Zespole Szkół w Jeżowem m.in. poprzez: docieplenie budynku, izolację i docieplenie ścian piwnic, wymianę: okien, instalacji CO, oświetlenia, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego z remontem kominów, montaż instalacji odgromowej i wykonanie elewacji.

Zadanie było realizowane na przełomie 2016-2018r.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do zmniejszenia zapotrzebowania na zużycie energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

 

DROGI

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S 19 „Zdziary” z drogą wojewódzką Nr 858”.

 

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej V  Infrastruktura Komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura Drogowa.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.478 442,26 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Unii Europejskiej wynosi 5 506 675,89 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Niżańskiego i Partnerów projektu: Gminy Jarocin oraz Gminy i Miasta Ulanów.

Okres realizacji projektu to lata 2016-2018 r.

 

Oraz

  • z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary-Mostki Bukowa”

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088,00 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usług i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Gminą Jarocin.

Zadanie było realizowane w dwóch etapach: etap I została zrealizowany w roku 2017 a etap II właśnie zakończono w 2018 roku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni. Drugi etap głównie obejmował dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg.

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostało prawie 7 km drogi co podwyższyło parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Dzięki czemu na przebudowanym odcinku drogi zwiększył się komfort jazdy oraz poprawiło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Artykuły w kategorii Projekty unijne

W poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonanego przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Dnia 4 czerwca 2018 r. zakończono II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Dnia 29 listopada 2017 r. oddano do użytku przebudowaną nawierzchnię placu przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Dnia 27 listopada 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.

Był to pierwszy etap, który udało się zakończyć. Całościowe zakończenie robót planowane jest na lipiec 2018 r.

W przekazaniu I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Jarocin – Zbigniew Walczak, przedstawiciel Wykonawcy Łukasz Molter oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie jezdni, poszerzeń i przepustów wraz z robotami wykończeniowymi. Wartość zrealizowanych zadań I etapu wynosi 3.192.698,21 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.481.718,04 zł, z czego 5.508.058,10 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dzięki w/w inwestycji wzrośnie dostępność komunikacyjna powiatu niżańskiego oraz poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

 

Dnia 16 października 2017 r. został przekazany do eksploatacji przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach: etap I obejmuje rok 2017 oraz etap II – rok 2018. Zakończono właśnie pierwszy etap przebudowy. Całościowe zakończenie robót planowane jest na październik 2018 r.

W przekazaniu zrealizowanego I etapu w/w zadania wzięły udział władze samorządowe: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta – Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy Zygmunt Jasiński i przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nisku.

Pierwszy etap swoim zakresem obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 302 513,25 zł, z czego 1 465 088,00 zł to dofinansowanie w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach realizacji całego zadania przebudowane zostanie prawie 7 km drogi, co podwyższy parametry techniczne i eksploatacyjne drogi. Ponadto, spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dnia 21 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz członkowie komisji przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”. 

Dnia 10 sierpnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”. 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dnia 13 maja 2017 r. przyznało dofinansowanie dla Powiatu Niżańskiego w kwocie 415.200 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary- Banachy”.

Dnia 11 maja 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał Promesę dla Powiatu Niżańskiego, opiewającą na kwotę 170.000 zł, dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1071R Kamionka Górna- Kamionka Dolna w km 2+206- 2+870 w miejscowości Kamionka Dolna”.

Dnia 11 maja 2017 r. Wicestarosta Adam Mach oraz członkowie komisji przekazali plac budowy celem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku”.

Dnia 28 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku”.

Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A.  z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, reprezentowane przez Prezesa Zarządu -Ryszarda Hadałę.

Koszt zadania wyniesie 1 148 795,03 złotych, z czego 50% kosztów kwalifikowanych zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W ramach zadania przebudowane zostanie prawie 700 mb drogi. Do zakresu inwestycji zalicza się m.in.: wzmocnienie nawierzchni, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, przebudowę zjazdów i poprawę kanalizacji.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku już w listopadzie bieżącego roku.

W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W Starostwie Powiatowym w Nisku 20 kwietnia 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem” – budynek szkoły Zespołu Szkół w Jeżowem, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Dnia 7 lutego 2017 r. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ulanowie”.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik z Jeżowego.

Całkowita wartość Projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym będzie wynosić 1 283 999 zł, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 893 724 zł. Środki własne Powiatu to kwota 390 275 zł.

Po podpisaniu umów na wykonawstwo robót budowlanych i nadzór inwestorski koszt inwestycji wyniesie 1 259 075 zł, z czego 876 995 zł to dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest dostosowanie istniejącej infrastruktury budynku w Ulanowie na cele edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, poprzez adaptację i głęboką termomodernizację. W ramach zadania, m.in. zostaną wymienione okna, drzwi, instalacja elektryczna i instalacja centralnego ogrzewania oraz zostaną ocieplone ściany wraz ze stropami.

Dzięki takim działaniom budynek będzie spełniał wymogi uzyskania głębokiej termomodernizacji. Zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów wraz z zużyciem energii elektrycznej, a co za tym idzie, zmniejszą się koszty zaopatrzenia w energię.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się początkiem listopada 2017 r.

Dnia 9 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z wykonawcą robót: WENTA – PRODUCT Bożena Zofia Fiborek z Żyrzyn, na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”.

Dnia 29 września 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, w konkursie nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-001/16, w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na liście znalazł się wniosek złożony przez Powiat Niżański pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858”, który otrzymał 60,5 pkt.

Całkowity koszt zadania wyniesie 9.205.855,58 zł, gdzie 7.824.977,21 zł to dofinansowanie, stanowiące 85 % wartości zadania.

W/w inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną powiatu niżańskiego. Poprzez węzeł Zdziary skomunikuje północną część powiatu z drogą krajową S19. Realizowane zadanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

Dnia 16 września 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Dnia 15 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, podpisali z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem”, współfinansowanego z osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 1.669.028,13 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 999.974,85 zł.

Termin realizacji projektu planowany jest na lata 2016 - 2018.

Celem planowanego zadania jest przebudowa budynku użyteczności publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem. Przebudowa budynku w Ulanowie będzie dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem szansą na szerszy rozwój umiejętności zawodowych.

Dnia 22 czerwca 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, podpisali umowę o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa”.

Wniosek złożony przez Powiat Niżański do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa”, znalazł się na 3. miejscu na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość zadania to kwota ponad 3,5 mln zł a wartość dofinansowania to kwota ponad 2,2 mln zł.

Na liście znalazły się również wnioski złożone przez gminy Powiatu Niżańskiego: na poz. 33 wniosek z Gminy i Miasta Ulanów, na 36 – Gminy Krzeszów, na 64 – Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, na 65 – Gminy Jeżowe, na 92 i 97 – Gminy Jarocin i na 133 – Gminy i Miasta Nisko.

Lista stanowi załącznik do uchwały nr 144/3722/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dofinansowane zostaną operacje w kolejności wynikającej z listy rankingowej, które uzyskały największą liczbę punktów i mieszczą się w dostępnym limicie środków tj. 20.415.144 euro (zgodnie  z  załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  (Dz. U. 2015, poz. 1755).

Zgodnie z kursem euro z dnia 30 maja 2016 r., który jest właściwy dla obliczenia limitów środków w zł, pomoc może zostać przyznana od poz. 1 do poz. 133 listy operacji.

Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zawarcie umów do wysokości przekraczającej wartość w/w limitu. W związku z tym liczba zawartych umów może ulec zwiększeniu.

 

Załączniki: